N A P I S I

 

Naučne studije

 

Teorija tonaliteta (1971)

Opažanje tonaliteta (1981)

Kontrast tonaliteta (1989)

 

Monografija

 

Marko Tajčević (1972)

Udžbenici namenjeni učenicima srednjih muzičkih škola

Osnovi nauke o muzici (1979)

Muzički instrumenti (1989)

Uvod u savremeno komponovanje (1991)  

Udžbenici namenjeni studentima muzičkih fakulteta

Harmonska analiza (1970)

Tonski slog. Melodika (1973)

Tonski slog. Dvoglas (1974)

Tonski slog. Višeglasje (1974)

Tonski slog. Višeglasni aranžmani (1975)

Muzički instrumenti (1976)

Harmonija sa harmonskom analizom (1997)

Teorija muzike (1997)

Muzički stilovi (2004)

Prevodi stručne literature

Ctirad Kohoutek: Tehnika komponovanja u muzici XX veka (1984)

Fjodor Dudka: Osnove notografije (1986)

 

 
© 2010.